Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Fundacją TUS i Firmami/Uczestnikami korzystających z szkoleń i ma zastosowanie do wszystkich szkoleń organizowanych przez Fundację TUS. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

§2 Organizator szkolenia

Organizatorem szkoleń jest Fundacja TUS (Organizator) z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Górska 17m38, która jest działalnością pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest prowadzona odpłatnie i nieodpłatnie. Fundacja działa na podstawie wpisu do rejestru pod numerem KRS 0000138121. Organizator jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00194/2016.

§3 Uczestnik szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Organizatora, jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora lub jej udział został potwierdzony w inny sposób przewidziany przez zapisy niniejszego Regulaminu (np. odrębną umową). Osoba lub osoby zgłaszające udział w szkoleniu, niezależnie od formy, przekazując Organizatorowi formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że są w pełni upoważnione do reprezentacji kontrahenta w zakresie nabycia szkolenia u Organizatora.

§4 Oferta szkoleniowa

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie http://centrumdostepnosci.pl bądź przesłane w ofercie mailingowej. Dokładny adres miejsca szkolenia podany zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. Minimalna liczba Uczestników jest każdorazowo wskazana przy ofercie szkoleniowej Organizatora.

§5 Zgłoszenie udziału w szkoleniu (warunki umowy)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się przesyłając do Organizatora formularz zgłoszeniowy lub przekazując go w formie elektronicznej: e-mailem pod wskazany w formularzu adres e-mailowy. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia; liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Po upływie tego terminu można zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w pkt 6 i 7 Regulaminu.

§6 Rezygnacja z udziału w szkoleniu (odstąpienie od warunków umowy)

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Fundacji TUS) Zamawiającemu przysługuje zwrot kosztów szkolenia w całości. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia zobowiązuje uczestnika do poniesie kosztów administracyjnych w wysokości 30 % wartości szkolenia. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Fundacja TUS zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).

§7 Zmiana terminu szkolenia

W przypadku odwołania szkolenia, Fundacja TUS zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. Fundacja TUS zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot opłaty za szkolenie. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

§8 Cena za szkolenie i warunki

Podane ceny szkolenia są cenami brutto (Fundacja TUS nie jest płatnikiem podatku Vat). Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy i poczęstunek. Serwis kawowy i poczęstunek nie dotyczy szkoleń online. W przypadku szkoleń otwartych istnieje obowiązek dokonania wpłaty w wysokości 100 % ceny szkolenia w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie. Wpłatę uiszcza się na rachunek bankowy Organizatora. Środki ze szkolenia przeznaczone będą na cele statutowe Fundacji TUS. W przypadku szkoleń zamkniętych realizowanych na zamówienie firm i instytucji zapłata za szkolenie następuje w terminie wynikającym z umowy/porozumienia z Zamawiającym. Na życzenie klienta, po zrealizowanym szkoleniu może zostać wystawiona faktura i przesłana pocztą tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.

§9 Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Forma rekompensaty będzie każdorazowa uzgadniana z klientem. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.

§10 Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Fundacja TUS z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Górska 17m38 a Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz związanych z realizacją zamówienia. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje także Państwu prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

§11 Zasady udziału w szkoleniach

  1. Wszystkie szkolenia dostępne w Fundacji TUS są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub rejestracja, nagrywanie audio video, fotografowanie szkoleń, jak i Osób Prowadzących, czy innych Uczestników a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne i zabronione.
  2. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
  3. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także takich ich spożywania bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
  4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
  5. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

§12 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Zmiana lub uzupełnienie treści Regulaminu może zostać dokonana w każdym czasie i nie wymaga zgody innych Stron. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w dniu w nim wskazanym i jest publikowany na stronie internetowej Organizatora. Zmieniony Regulamin zostanie również wysłany w drodze korespondencji elektronicznej do Uczestników na adresy podane w formularzach zgłoszeniowych. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Fundacją TUS a Uczestnikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fundacji TUS.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2020 r.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję