Możliwe usługi z obszaru audytów

Audyt dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Celem audytu jest zgromadzenie informacji dotyczących istniejących barier i utrudnień w dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Podczas audytu badana jest między innymi: komunikacja zewnętrzna, rodzaj wejścia, komunikacja wewnętrzna pionowa i pozioma z oceną sposobu rozmieszczenia umeblowania, dostępność wydzielonych pomieszczeń obsługi klienta, toalety dedykowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, inne elementy mające wpływ na dostępność placówki ujęte w ankiecie audytorskiej. Raport z audytu zawiera opis poziomu dostępności i rekomendacje zmian.

Powrót do listy

Audyt dostępności cyfrowej

Celem audytu jest zgromadzenie informacji dotyczących istniejących barier i utrudnień w dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w dostępnej do stron internetowych i aplikacji mobilnych. Podczas audytu badana jest zgodność aplikacji i stron ze standardem WCAG 2.1.. Raport z audytu zawiera opis poziomu dostępności i rekomendacje zmian.

Powrót do listy

Audyt projektów architektonicznych

Audyty projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych pozwalają na wstępną ocenę dostępności przyszłej inwestycji dla osób z niepełnosprawnościami. Raporty zawierają opis miejsc problematycznych i rekomendacje do projektów pozostałych etapów. Kluczowe kwestie to m. in.: parametry pieszych ciągów komunikacyjnych do budynku, lokalizacja i wymiary miejsc postojowych dla osób z niesprawnościami, wejście do budynku, aranżacja holu wejściowego, lokalizacja, rodzaj i parametry elementów komunikacji pionowej i poziomej, lokalizacja i podstawowe parametry toalet dla osób z niesprawnościami. W/w kwestie dla projektów budowlanych i wykonawczych są znacznie poszerzone i uszczegółowione – w tym o właściwości poszczególnych materiałów wykończeniowych. Poza tym na życzenie Zamawiającego badane są poszczególne pomieszczenia i procedury obsługi osób z niesprawnościami.

Powrót do listy

Projekty architektoniczne

Proponujemy konkretne rozwiązania techniczne problemów związanych z dostępnością, które zostały określone na podstawie analizy projektów lub audytu dostępności. W zależności od sytuacji mogą być projekty: architektoniczne koncepcyjne pokazujące optymalne rozwiązania techniczne, architektoniczne budowlane i wykonawcze umożliwiające uzyskanie odpowiednich zezwoleń oraz budowę elementów zwiększających dostępność terenów i budynków. Oferujemy nadzór autorski nad pracami budowlanymi wykonywanymi na podstawie naszych projektów budowlanych i wykonawczych.

Powrót do listy

Projekty związane z zatrudnianiem

W ramach audytu sprawdzane są: przestrzeń pracownicza, w tym zastosowane w niej rozwiązania techniczne, wiedza z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnością przez dział HR i dział księgowy, postawy i wiedza pracowników i pracowniczek dotycząca kwestii niepełnosprawności i wspólnej pracy z osobami z niepełnosprawnością. Raport z audytu zawiera opis obecnej sytuacji i rekomendacje zmian w przestrzeni pracowniczej i zarzadzaniu zasobami ludzkimi.

Powrót do listy